fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
kropka.org.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Fundacja Pro Omnis, ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5542866796, REGON: 340715939  , za pośrednictwem sklepu internetowego kropka.org.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), który jest własnością Fundacja Pro Omnis, ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5542866796, REGON: 340715939  (zwanego dalej: „Właściciel”).

§1 DEFINICJE

 1. DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską.
 4. HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca przez prawidłowo umocowaną osobę. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 6. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 8. NAZWA UŻYTKOWNIKA- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. PRODUCENT- przedsiębiorca, który wytworzył towar sprzedawany w sklepie internetowym.
 10. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.
 13. REJESTRACJA – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Serwisu internetowego Fundacji Pro Omnis w domenie org.pl.
 14. Sprzedawca – oznacza Fundacja Pro Omnis, ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5542866796, REGON: 340715939.
 15. Właściciel – oznacza Fundacja Pro Omnis, ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5542866796, REGON: 340715939 .
 16. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie kropka.org.pl.
 17. TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 18. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów znajdujących na Stronie Internetowej Sklepu na podstawie oraz za zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Serwisie Internetowym Właściciela kropka.org.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówione produkty wysyłamy w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00,  najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, licząc  od dnia przyjęcia zamówienia oraz dokonania płatności, o której mowa w 6 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Przy zamówieniach Towarów z kategorii NA ZAMÓWIENIE, wysyłka nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, liczonych począwszy od dnia przyjęcia zamówienia oraz dokonania płatności.
 5. Do terminów wysyłki określonych w 3 i 4 § 4 nie wlicza się dnia przyjęcia zamówienia i dokonania płatności.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Przyjęte do realizacji zamówienie jest kompletowane i wysyłane

§ 5 ZAWIESZONY POSIŁEK

 1. Udział w inicjatywie „Zawieszony posiłek” polega na zakupie przez Klienta w Sklepie internetowym Towarów z listy wskazanej przez Sprzedawcę, które zostaną przekazane osobom potrzebującym.
 2. Klient dokonujący zakupu „Zawieszonego posiłku” dokonuje płatności na poczet ceny Towaru w sposób określony w  6, zaś zakupiony Towar Sprzedawca przekazuje instytucjom z obszaru pomocy społecznej, z którymi w danym okresie czasu ma zawarte porozumienia o współpracy w obszarze realizacji zadań statutowych Fundacji.  Towar będzie przekazany w okresach nie dłużnych niż termin 45 dni.
 3. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca prowadzi ewidencję sprzedanych w ramach „Zawieszonego posiłku” Towarów oraz informuje Klientów o liczbie Towarów sprzedanych i dostarczonych osobom potrzebującym.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary w chwili składania Zamówienia, za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – Przelewy24. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Skutkiem niewywiązania się przez Klienta z dokonania płatności będzie brak realizacji wysyłki zamówionego Towaru oraz odstąpienie od Umowy sprzedaży.

§ 7 DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca przekazuje Klientowi dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary (faktura/ Paragon) w formie papierowego dokumentu dołączonego do paczki lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia,.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar:
  1. z dołączonym do niego dowodem zakupu, oraz opisem wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.
  2. na swój koszt, przy czym jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty przesyłki.
 3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 5. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  1. listownie lub osobiście pod adresem: Fundacja Pro Omnis, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@proomnis.org.pl
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może żądać jednego z poniższych rozwiązań:
  1. wymiany Towaru na wolny od wad,
  2. usunięcia wady,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy pod warunkiem, że wada jest istotna.
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj.: Fundacja Pro Omnis, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, , lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj. marketing@proomnis.org.pl
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, a także wskutek nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrotnej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Z zastrzeżeniem 5 powyżej, Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Zwrotu Towaru Klient dokonuje drogą wysyłkową lub osobiście na adres: Fundacja Pro Omnis, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. o świadczenie usług związanych z udziałem (na podstawie biletu wstępu) w  wydarzeniach rozrywkowych, sportowych lub kulturalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  4. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny. Warunkiem wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy po  spełnieniu świadczenia jest zgoda konsumenta, jednak jej brak uniemożliwia zawarcie umowy,
  5. w innych przypadkach określonych w art. 38 ust. 1  Ustawy o prawach konsumenta.
 13. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, sklep internetowy kropka.org.pl nie przyjmuje zwrotu produktów o krótkim terminie przydatności, czyli produktów świeżych takich jak pierogi, sery, produkty garmażeryjne, ciasteczka oraz słone przekąski, gotowe dania obiadowe.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2023r.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – POBIERZ